دوشنبه 25 دی‌ماه سال 1385
۲

دوست دارم از این شاخه به اون شاخه بپرم...

از ثبات بدم میاد٫دوست ندارم تو یه کار استمرار داشته باشم!!!

دلم میخواست یه میمون بودم...